Wsparcie dla osób z autyzmem - II
 
 
A A A

 

Celem głównym projektu pilotażowego była aktywizacja społeczna i zawodowa wybranych grup pilotażowych osób z autyzmem oraz wypracowanie na tej podstawie do XI/2009 koncepcji wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem.


Cele szczegółowe:

 1. Analiza potrzeb i stopnia kompetencji pracowniczych OzA i zbudowanie na jej podstawie pilotażowego systemu wsparcia dla OzA – sieci punktów dla dorosłych OzA i ich rodzin.
 2. Zapewnienie wsparcia diagnostyczno-terapeutycznego 250 OzA, przy zastosowaniu narzędzi nowych (test TTAP) oraz innych - używanych już wcześniej.
 3. Wzmocnienie kadr organizacji i otoczenia osób z autyzmem poprzez ujednolicenie i upowszechnienie standardu funkcjonowania i współpracy w ramach systemu.


W projekcie określono następujące rezultaty miękkie i twarde:


Rezultaty twarde:

 1. opracowanie i wydanie „Koncepcji systemu aktywizacji społecznej i zawodowej OzA” -200 egzemplarzy
 2. 274 OzA objętych profilowanym wsparciem w aktywizacji zawodowej i społecznej wraz z opracowaniem indywidualnej ścieżki rozwoju aktywizacji społecznej i zawodowej
 3. 15 OzA skierowanych do ZAZ lub WTZ
 4. 1 osoba zatrudniona w podmiocie sektora ekonomii społecznej
 5. 3 osoby podjęły pracę w ZPCH
 6. 1000 egzemplarzy podręcznika TTAP i 22 zestawy akcesoriów wg instrukcji
 7. 27 certyfikaty dla pracowników organizacji
 8. 4 Informatory dla otoczenia OzA


Rezultaty miękkie:

 1. Wśród OzA uczestniczących w projekcie nastąpi:
 • dokonanie diagnozy funkcjonalnej
 • określenie kompetencji i umiejętności pracowniczych oraz stopnia samodzielności
 • rozwinięcie umiejętności współdziałania w grupie
 • wzrost koncentracji uwagi i zadaniowości
 • zredukowanie występowania zachowań trudnych i stereotypowych, które utrudniają aktywne włączenie się w działania
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji
 • nabycie i rozwinięcie umiejętności porozumiewania się, w tym przy wykorzystaniu alternatywnych metod komunikacji
 • zwiększenie zaufania we własne siły i motywacji do aktywności zawodowej i społecznej
 • zwiększenie poczucia odpowiedzialności.

 

 1. Wśród rodziców i otoczenia OzA uczestniczących w projekcie nastąpi:
 • wzrost świadomości i umiejętności niesienia wsparcia osobom z autyzmem przez najbliższe otoczenie, w tym rodziny osób niepełnosprawnych
 • nowe zdefiniowanie roli ON w życiu zawodowym i społecznym
 • wzrost akceptacji wobec problemu autyzmu

 

 1. Wśród pracowników organizacji uczestniczących w projekcie nastąpi:
 • wzrost wiedzy i umiejętności kadr do prowadzenia procesu aktywizacji zawodowej i społecznej OzA
 • profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych jako placówek zajmujących się włączeniem społecznym OzA.


Przewidywaną wartością dodaną projektu będzie:

 • zdiagnozowanie społeczne osób z autyzmem oraz zebranie danych dotyczących skali tej niepełnosprawności w regionach objętych pilotażem,
 • podniesienie standardów pracy terapeutów dzięki wydaniu amerykańskiego podręcznika TTAP, szkoleniom, superwizjom.

A także:

 • zintegrowanie i lepsze wzajemne poznanie się organizacji realizujących pilotaż, skupionych w Porozumieniu Autyzm – Polska,
 • integracja środowiska terapeutów, opiekunów i rodziców OzA dzięki realizacji projektu,
 • wzmocnienie organizacyjne i instytucjonalne Organizacji realizujących pilotaż.

  Raportzpilotazu.pdf      Raport końcowy z ewaluacji projektu pilotażowego


  

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego