Wsparcie dla osób z autyzmem - II
 
 
A A A

25-07-2012

 Celem głównym projektu, jest aktywizacja społeczno – zawodowa 350 OzA (76K i 274M) z terenu całego kraju w okresie 01.12.2011 do 30.09.2013 poprzez udzielenie kompleksowej, zindywidualizowanej usługi polegającej na wsparciu przy wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy.

Cele szczegółowe projektu, osiągnięte w okresie 01.12.2011 do 30.09.2013 roku:

  1. Wzmocnienie 350 OzA (76K i 274M) w wejściu i funkcjonowaniu na rynku pracy poprzez diagnozę funkcjonalną, opracowanie IŚRZ, zapewnienie wsparcia specjalistycznego, podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych, szkolenia zawodowe, warsztaty, staże.
  2. Wzmocnienie najbliższego otoczenia tj. opiekunów osób z autyzmem poprzez wsparcie psychologiczne i prawne w funkcjonowaniu z osobą z autyzmem 350 (266 K i 84M).
  3. Wzrost wiedzy i umiejętności u 20 pracowników/c (16K, 4M) NGO uczestniczących w projekcie, do prowadzenia procesu aktywizacji zawodowej i społecznej OzA.

Projekt będzie uwzględniał doświadczenia i wnioski z realizacji projektu pilotażowego                    „Wsparcie osób z autyzmem”.
Ewaluacja przeprowadzona w ww. projekcie potwierdza uzasadnienie do kontynuowania podobnych projektów, ponieważ obecnie nie istnieje żadna analogiczna forma zapewniająca kompleksowe i wielostronne podejście do osób z autyzmem, w tym pomocy w zaktywizowaniu i wejściu tej grupy osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Działania przewidziane w ramach projektu bazują na zdobytych doświadczeniach ze wsparcia udzielonego BO podczas trwania projektu pilotażowego, które zostało wysoko ocenione w sferze działań merytorycznych. Na bazie doświadczeń z projektu pilotażowego w realizowanym projekcie wprowadzono nowe formy wsparcia dla osób z autyzmem poprzez szkolenia zawodowe, praktyczną naukę zawodu, staże zawodowe. Zapewniono również wsparcie terapeutów podczas szkoleń, praktycznej nauki zawodu i stażu.
Dla najbliższego otoczenia osób z autyzmem zapewniono wsparcie psychologiczne i prawne poprzez wzmocnienie w funkcjonowaniu z osobą z autyzmem.
Zapewniono również upowszechnienie narzędzia TTAP przetłumaczonego w ramach projektu pilotażowego dla nowych organizacji realizujących projekt, kontynuowane będą szkolenia TTAP i staże, dla tych pracowników, którzy nie uczestniczyli w projekcie pilotażowym.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego