Wsparcie dla osób z autyzmem - II
 
 
A A A

01-08-2012

Lider i partnerzy realizujący projekt, podział na zadania

Lider:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.pfron.org.pl

Partnerzy:

Fundacja Synapsis

www.synapsis.org.pl

Fundacja Wspólnota Nadziei

www.farma.org.pl

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie

www.kta.lublin.pl

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie

www.kta.szczecin.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO

www.pro-futuro.org

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

www.spoa.org.pl

Stowarzyszenie Świętego Celestyna

www.celestyn.pl

UMOWA PARTNERSKA I PODZIAŁ NA ZADANIA

Umowa partnerska w projekcie systemowym realizowanym w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zatrudnienie i Integracja Społeczna działanie 1.3 Ogólnopolskie Programy Integracji i Aktywizacji Zawodowej pn.: „Wsparcie osób z autyzmem II” została zawarta pomiędzy:

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Liderem projektu) a partnerami:

  • Fundacja SYNAPSIS ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa, (www.synapsis.waw.pl)
  • Stowarzyszeniem Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka 20, 20-319 Lublin, (www.kta.lublin.pl)
  • Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie ul. Montwiłła 2, 71-601 Szczecin, (www.kta.szczecin.pl)
  • Stowarzyszenie św. Celestyna Mikoszów 27, 57-100 Strzelin, (www.celestyn.pl)
  • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym ul. Dąbrowszczaków 28, 80-365 Gdańsk, (www.spoa.org.pl)
  • Stowarzyszenie na Rzecz Osób  z Autyzmem ProFUTURO ul. Szamarzewskiego 78, 60-569 Poznań, (www.pro-futuro.org)
  • Fundacja Wspólnota Nadziei ul Ogrodowa 17/Więckowice, 32-082 Bolechowice, (www.farma.org.pl)

W ramach projektu realizowane są różne zadania merytoryczne i zarządcze.

Partnerzy w ramach projektu realizują następujące zadania:

Partnerzy prowadzą i odpowiadają za działania merytoryczne wynikające z celów projektu i zmierzające do osiągnięcia jego rezultatów.

 

ZAKRES ZADAŃ PARTNERÓW:

 

Zadanie 1. Odpowiedzialność za realizację wsparcia dla pracowników/c organizacji pozarządowych - Fundacja SYNAPSIS Warszawa, SPOA Gdańsk.

 

 

  • Wzrost wiedzy i umiejętności u pracowników organizacji pozarządowych uczestniczących w projekcie do prowadzenia aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem.

Zadanie 2.  Wszyscy partnerzy odpowiadają za realizację wparcia dla osób z autyzmem.

 

  • Wzmocnienie osób z autyzmem w wejściu na rynek pracy poprzez opracowanie i zapewnienie wsparcia specjalistycznego. Podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych osób z autyzmem oraz szkolenia zawodowe, warsztaty i staże.

Zadanie 3. Wszyscy partnerzy odpowiadają za realizację wparcia dla opiekunów osób z autyzmem.

 

  • Wzmocnienie najbliższego otoczenia osób z autyzmem poprzez wsparcie psychologiczne i prawne.

Zadanie 5. Wszyscy partnerzy odpowiadają za rozliczenie projektu i kwalifikowanie wydatków.

 

LIDER PROJEKTU ODPOWIADA ZA:

 

Zadanie 4. Przeprowadzenie systematycznego badania wartości i cech przyjętego programu w połowie okresu realizacji i po zakończeniu.

 

Zadanie 5. Zarządzanie projektem oraz rozliczenie go i kwalifikowanie wydatków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego