Wsparcie dla osób z autyzmem - II
 
 
A A A

 

§ 1

Informacje o projekcie

 

 

 1. Projekt „Wsparcie osób z autyzmem II”, realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z:
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr  UDA-POKL.01.03.06.-00-061/11 z dnia 22 lutego 2012 r. zawartej pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na podstawie umowy partnerskiej nr 2012/02/57 z dnia 16 lutego 2012 r. zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a :
 1. Stowarzyszeniem „Krajowe Towarzystwo Autyzmu” Oddział w Szczecinie, przy ul. Montwiłła 2;
 2. Stowarzyszeniem „Krajowe Towarzystwo Autyzmu” Oddział w Lublinie, przy ul. Męczenników Majdanka 20;
 3. Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, przy ul. Dąbrowszczaków 28;
 4. Fundacją Synapsis, w Warszawie, przy ul. Ondraszka 3;
 5. Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu, przy ul. Szamarzewskiego 78/82;
 6. Fundacją Wspólnota Nadziei w Więckowicach, przy ul.Ogrodowa 17;
 7. Stowarzyszeniem św. Celestyna w Mikoszowie 27.
 1. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Czas trwania projektu: 01.12.2011r. – 30.09.2013 r.
 3. Celem ogólnym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 350 OzA (76K i 274M) z terenu całego kraju w okresie 01.12.2011 r. do 30.09.2013 r. poprzez udzielenie kompleksowej, zindywidualizowanej usługi polegającej na wsparciu przy wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy.
 4. W projekcie założony jest udział 350osób osób z autyzmem, w tym:
 • 253 osoby z autyzmem (52K i 201M), które nie brały udziału w projektach i nie otrzymały wsparcia, które nie posiadają diagnozy funkcjonalnej, nie określono kompetencji i umiejętności pracowniczych oraz stopienia samodzielności. Nie posiadają opracowanych Indywidualnych Ścieżek Rozwoju Aktywizacji Społecznej i Zawodowej.
 • 97 osób z autyzmem (24K i 73M); które brały udziału w projekcie pilotażowym „Wsparcie osób z autyzmem” i otrzymały wsparcie, posiadają opracowane diagnozy funkcjonalne, określono kompetencje i umiejętności pracownicze oraz stopień samodzielności. Posiadają opracowane Indywidualne Ścieżki Rozwoju Aktywizacji Społecznej i Zawodowej.
 1. 350 opiekunów osób z autyzmem (266K i 84M),
 2. 20 osób (16K i 4M), kadry pracującej z osobami z autyzmem, które nie otrzymały wsparcia w projekcie pilotażowym „Wsparcie osób z autyzmem”.
 1. Do projektu wprowadza się Harmonogram form udzielanego wsparcia dla uczestników/uczestniczek projektu, który każdy ww. Partner ma obowiązek wypełnić i dostarczyć do Lidera projektu.
 2. Lider projektu po otrzymaniu od każdego Partnera harmonogramu opisanego w pkt.6, przekazuje do Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
 3. Lider projektu zarządza projektem i realizuje go zgodnie z przyjętym harmonogramem etapów zarządczych.

 

 

§ 2


Słownik pojęć

 

 1. Projekt – projekt pt. „Wsparcie osób z autyzmem II” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe.
 2. Lider projektu - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), ul. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.
 3. Partnerzy projektu:
 1. Stowarzyszenie „Krajowe Towarzystwo Autyzmu” Oddział w Szczecinie, przy ul. Montwiłła 2;
 2. Stowarzyszenie „Krajowe Towarzystwo Autyzmu” Oddział w Lublinie, przy ul. Droga Męczenników Majdanka 20;
 3. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku, przy ul. Dąbrowszczaków 28;
 4. Fundacja Synapsis, w Warszawie, przy ul. Ondraszka 3;
 5. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu, przy ul. Szamarzewskiego 78/82;
 6. Fundacja Wspólnota Nadziei w Więckowicach, przy ul. Ogrodowa 17;
 7. Stowarzyszenie św. Celestyna w Mikoszowie 27.
 1. IP 2 – Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia).
 2. Beneficjent Ostateczny (BO) – uczestnik/uczestniczka projektu, osoba z autyzmem, posiadająca status na rynku pracy jako osoba bezrobotna, nieaktywna zawodowo.
 3. Beneficjent Ostateczny (BO) – uczestnik/uczestniczka projektu, osoba z najbliższego otoczenia osoby z autyzmem tj. opiekun ustawowy opiekun prawny, opiekun faktyczny, który otrzymuje wsparcie w ramach projektu.
 4. Beneficjent Ostateczny (BO) – uczestnik/uczestniczka projektu, osoba zatrudniona w organizacji pozarządowej, która otrzymuje wsparcie w ramach projektu.
 5. Opiekun (OP) – uczestnik/uczestniczka projektu, osoba z otoczenia BO, która wspiera osobę z autyzmem w wykonywaniu codziennych czynności i pełnieniu ról społecznych, tj.: opiekun prawny, opiekun ustawowy, opiekun faktyczny.
 6. Pracodawca – organizacja/przedsiębiorstwo/instytucja przyjmująca uczestnika /uczestniczkę na staż zawodowy.
 7. Opiekun stażu – osoba zatrudniona u pracodawcy odpowiedzialna za opiekę nad stażystą/stażystką.
 8. Staż zawodowy – jedna z form wsparcia przewidziana w projekcie, realizowana jako odpłatna, trzymiesięczna, ciągła forma nabywania przez osobę z autyzmem niepozostającą w zatrudnieniu umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez realizowanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania z pracodawcą stosunku pracy.
 9. Szkolenie zawodowe – jedna z form wsparcia przewidziana w projekcie, realizowana w postaci indywidualnego szkolenia zawodowego, w celu nabycia nowych umiejętności zawodowych przez uczestnika/uczestniczkę projektu.
 10. Warsztaty aktywizacji zawodowej - jedna z form wsparcia przewidziana w projekcie w postaci programu stworzonego celem pomocy osobom z autyzmem w podjęciu pracy.
 11. IŚRZ – Indywidualna Ścieżka Rozwoju Społeczno-Zawodowego, opracowywana lub aktualizowana dla każdej osoby z autyzmem, biorącej udział w projekcie.
 12. Trener pracy – osoba z grupy kadry merytorycznej projektu, posiadająca specjalistyczne przygotowanie do świadczenia usług wspierających osobę z autyzmem w procesie zdobywania zatrudnienia oraz do udzielania porad pracodawcy w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem osób z autyzmem.
 13. Specjalista ds. aktywizacji i współpracy z pracodawcami - osoba z grupy kadry merytorycznej projektu, odpowiedzialna w ramach projektu za rekrutację uczestników / uczestniczek projektu, diagnozę preferencji i predyspozycji zawodowych Uczestników/Uczestniczek Projektu,
 14. Psycholog – osoba  z grupy kadry merytorycznej projektu odpowiedzialna w ramach projektu za diagnozę poziomu kompetencji społecznych Uczestników/Uczestniczek Projektu, prowadzenia warsztatów umiejętności  społeczno – zawodowych, prowadzenia grup wsparcia dla osób przygotowujących się do zatrudnienia oraz dla osób zatrudnionych, a także za prowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla Uczestników/Uczestniczek Projektu.
 15. Terapeuta – osoba z grupy kadry merytorycznej projektu odpowiedzialna w ramach projektu za rekrutację i wsparcie osób autyzmem, w tym przygotowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju Społeczno-Zawodowego oraz realizacji określonego programu aktywizacji.
 16. Mentor – osoba  z grupy kadry merytorycznej projektu, pełniąca funkcję pomocnika terapeuty w pracy z osobą z autyzmem. Praca jej  polega na zapewnieniu indywidualnego wsparcia osobie z autyzmem (m.in. motywowanie, pomoc w skupieniu uwagi i zachowaniu ciągłości czynności, a także w czynnościach samoobsługowych i przemieszczaniu się).

   

   

  § 3


  Postanowienia ogólne

   

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udzielania form wsparcia uczestnikom/uczestniczkom projektu pt. „Wsparcie osób z autyzmem II” zwanym dalej Projektem.
 2. W ramach wsparcia osób z autyzmem zostaną zastosowane dwa podejścia metodologiczne:
 1. w stosunku do osób z autyzmem w procesie aktywizacji zawodowej stosowana będzie metodologia zatrudnienia wspomaganego,
 2. w stosunku do osób z autyzmem w procesie aktywizacji społecznej stosowane będzie również dodatkowe wsparcie udzielane przez mentora, jeżeli u danego Partnera przewidziane jest takie stanowisko.
 1. Działania zaplanowane w ramach obydwu metodologii zostały szczegółowo opisane w niniejszym regulaminie.
 2. W każdej z metodologii zaplanowane zostały etapy aktywizacji uwzględniające poziom zaawansowania Uczestników/Uczestniczek Projektu. Etapy aktywizacji zostały szczegółowo opisane w niniejszym regulaminie.
 3. W ramach wsparcia opiekunów osób z autyzmem zaplanowane zostały:
 1. indywidualne poradnictwo psychologiczne,
 2. grupowe poradnictwo psychologiczne,
 3. indywidualne poradnictwo prawne,
 4. grupowe poradnictwo prawne.
 1. W ramach wsparcia personelu merytorycznego projektu (pracowników organizacji pozarządowych zaplanowane zostały szkolenia z zakresu testu TTAP).
 2. Koordynator ds. form udzielanego wsparcia prowadzi bieżące wsparcie dla pracowników merytorycznych projektu
 3. Koordynator ds. form udzielanego wsparcia jest odpowiedzialny za bieżący monitoring realizacji projektu, w tym przestrzeganie harmonogramu działań.

 

 

§ 4


Ogólne zasady uczestnictwa

 

 1. Uczestnik/uczestniczka oraz Opiekun nie może korzystać dwukrotnie z tych samych form wsparcia w identycznym zakresie w ramach niniejszego projektu.
 2. Uczestnik/uczestniczka oraz Opiekun, którzy brali udział w projekcie pilotażowym pt. „Wsparcie osób autyzmem” w ramach niniejszego projektu nie mogą otrzymać tej samej formy wsparcia w identycznym zakresie co w projekcie pilotażowym.

   

   

  § 5


  Formy wsparcia pracowników organizacji

 

 1. Dla pracowników organizacji pozarządowych zaplanowano wdrożenie szeregu działań, mających na celu podniesienie kwalifikacji kadr pracujących z OzA w ramach projektu.
 2. Działania skierowane będą do terapeutów, którzy nie uczestniczyli w edycji pilotażowej projektu oraz do organizacji, które nie uczestniczyły w edycji pilotażowej projektu (projekt „Wsparcie osób z autyzmem”).
 3. Każdy z Partnerów skieruje pracowników projektu na ww. szkolenie.
 4. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie szkolenia z testu TTAP i aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem, które będzie trwało 3 dni i na 5-ci dniowy staż w przedsiębiorstwie społecznym. Szkolenie realizowane będzie przez Partnera Fundację Synapsis. Zaś staże przez Fundację Synapsis i SPOA Gdańsk.
 5. Każdy skierowany pracownik projektu na szkolenie podpisze odrębną umowę ze swoim pracodawcą na odbycie szkolenia, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 6. Partner Fundacja Synapsis opracuje program szkolenia.
 7. Każdy uczestnik/uczestniczka spotkań otrzyma komplet materiałów szkoleniowych.
 8. Karta szkolenia pracowników NGOs.
 9. Obecność na szkoleniu uczestnik/uczestniczka potwierdza każdorazowo składając podpis na odpowiedniej liście obecności.
 10. W ramach projektu przeprowadzone zostaną 20 jednotygodniowe staże w przedsiębiorstwie społecznym realizowane przez Fundację Synapsis i SPOA Gdańsk
 11. W ramach zadania, opracowany zostanie program stażu dla pracowników organizacji uczestniczących w realizacji projektu.
 12. Obecność podczas stażu uczestnik/uczestniczka potwierdza każdorazowo składając podpis na odpowiedniej liście obecności.
 13. Opiekun stażu prowadzić będzie dziennik stażysty, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu.
 14. Po zakończeniu szkolenia i odbyciu staży w przedsiębiorstwie społecznym, każdy uczestnik/uczestniczka otrzymają certyfikaty.
 15. Przeprowadzone zostaną przez zespół terapeutyczny Fundacji Synapsis superwizje w Organizacjach uczestniczących w realizacji projektu w zakresie diagnozy funkcjonalnej i badania predyspozycji zawodowych osób z autyzmem w organizacjach NGO.
 16. Z każdej przeprowadzonej superwizji zespół terapeutyczny sporządzi Raport.
 17. 20 terapeutów otrzyma zestaw do testu TTAP.

   

  § 6


  Formy wsparcia i etapy aktywizacji dla osób z autyzmem


I. etap aktywizacji dla 253 osób z autyzmem– dotyczy osób, które nigdy wcześniej nie korzystały z żadnych form aktywizacji, oprócz warsztatu terapii zajęciowej, czy innych ośrodków dziennych (nie brały udziału w I edycji realizacji projektu systemowego, nie mają przygotowanych Indywidualnych Ścieżek Rozwoju Aktywizacji Społeczno Zawodowej). Beneficjent na tym etapie aktywizacji przechodzi całą ścieżkę aktywizacji – od diagnozy aż po ewentualne zatrudnienie.
Dla tej grupy osób przewidziane są:

 

 1. Wywiady diagnostyczne z OzA lub/i opiekunami OzA (253 uczestników projektu)–  ok. 1h/BO realizowane przez terapeutę.
 1. Wywiad diagnostyczny posłuży do zebrania dodatkowych informacji na temat funkcjonowania OzA, które będą wykorzystane podczas opracowywania IŚRZ. Będzie on przeprowadzany przez terapeutę z OzA (jeżeli osoba z autyzmem jest komunikatywna) i z opiekunem lub, w przypadku, kiedy osoba z autyzmem ma zaburzoną komunikację, wywiad przeprowadzany jest tylko z opiekunem.
 2. Uczestnicy/Uczestniczki Wywiadu potwierdzają swoją obecność składając podpis na liście obecności.
 3. Informacje zebrane podczas wywiadu diagnostycznego zostaną opracowane w formie Raportu.

 

 1. Diagnoza funkcjonalna (obserwacja uczestników projektu podczas zajęć indywidualnych lub grupowych /przeprowadzanie testu TTAP i innych np. NEO-PI-R) dla 253 OzA; ok. 13h/BO; realizowane przez terapeutę lub psychologa.
 1. Przy opracowywaniu diagnozy funkcjonalnej dla wysokofunkcjonujących osób z autyzmem i z Zespołem Aspergera, Partnerzy dobiorą odpowiednie testy i narzędzia testujące dla tej grupy dostosowane do poziomu funkcjonowania tych osób. Przewiduje się możliwość  zastosowania takich testów jak np. Test CCP (Client Competence Profile - Test Profil Kompetencji Klienta przeznaczony jest specjalnie do oceniania predyspozycji i zdolności zawodowych wysoko funkcjonujących osób z autyzmem i zespołem Aspergera), Test NEO – PI-R lub inne testy dobrane przez psychologa/terapeutę do potrzeb i możliwości OzA oraz osób z Zespołem Aspergera.

 2. Na przeprowadzenie testu TTAP złożą się:

 • Skala obserwacji bezpośredniej dla uczestnika (2 spotkania x 2 godz.),
 • Skala obserwacji w domu – wywiad z rodziną (2 godz.),
 • Skala obserwacji w szkole/miejscu pracy (2 godz.).

               c.  Wykonanie testów wraz z opracowaniem Raportu lub wyników badań zajmie ok. 13h/BO

 1. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu potwierdzają swoją obecność na badaniach składając podpis na liście obecności.
 2. Terapeuci przeprowadzając badanie testem TTAP wykonują go zgodnie z zaleceniami zawartymi w Opisie do Profilu Umiejętności Zawodowych i Społecznych TEACCH.
 3. W ramach badania testem TTAP przeprowadza się ocenę w trzech różnych warunkach otoczenia za pomocą skali obserwacji bezpośredniej, skali obserwacji w domu oraz skali obserwacji w szkole/w miejscu pracy. Następnie sporządza się profil umiejętności społecznych i zawodowych TEACCH.
 4. Dodatkowo sporządzany jest formularz, który pomaga określić strategie osoby, które najkorzystniej wpływają na zaangażowanie i uwagę badanego – „Zalecenia dotyczące strukturalizacji zadań i pomocy”.
 5. Po przeprowadzonym badaniu sporządzany jest Raport z badania testem TTAP.

 

 1. Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Aktywizacji Społecznej i Zawodowej dla 253 OzA; ok. 2h/BO; realizowane przez terapeutę.Po zebraniu informacji ze spotkań, wyników badań (diagnozy) i obserwacji nastąpi opracowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju (IŚRZ). Wyznaczone zostaną obszary do głębszej diagnozy powinny być skonsultowane ze specjalistami. Przygotowanie opisu dalszej ścieżki rozwoju obejmie także zaplanowanie ilości i rodzaju zajęć indywidualnych i grupowych, w czasie których opracowane zostaną sposoby i strategie realizacji poszczególnych celów oraz określenie celów dotyczących powiązań z siecią społeczną. Cały proces zakończy wskazaniem terapeuty prowadzącego. IŚRZ będzie opracowana w oparciu o schemat stosowany w projekcie pilotażowym. Dokument ten będzie weryfikowany przez zespół terapeutów w trakcie zajęć z aktywizacji społecznej i zawodowej oraz staży lub kursów, w celu uwzględnienia nowych kompetencji lub zmiany stanu psychofizycznego uczestnika/czki projektu.
 • Terapeuta opracowuje IŚRZ,  który przedstawia i omawia z OzA oraz jego/jej opiekunami.

 

 1. Indywidualne i/lub grupowe wsparcie psychologiczne dla 253 OzA ok. 20h/BO realizowane przez psychologa. Indywidualne wsparcie psychologiczne udzielane będzie OzA, które mają największe problemy z uczestnictwem w zajęciach grupowych i z włączeniem społecznym na wszelkich szczeblach, udzielane przez psychologa. Grupowe wsparcie psychologiczne będzie miało na celu rozwijanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w grupie w oparciu o przygotowany scenariusz spotkania. Grupowe wparcie psychologiczne będzie udzielane przez psychologa.
 • Udzielenie wsparcia psychologicznego (grupowego i indywidualnego) jest potwierdzane na Indywidualnej Karcie Otrzymanego Wsparcia Psychologicznego.
 • Dodatkowo uczestnicy/uczestniczki grupowego wsparcia psychologicznego potwierdzają swoją obecność na zajęciach składając podpis na Liście Obecności Na Grupowym Wsparciu Psychologicznym.

 

 1. Warsztaty grupowe w zakresie treningu kompetencji społecznych i zawodowych dla 253 OzA; ok. 42h/BO realizowane przez terapeutę, psychologa lub trenera pracy. Warsztaty prowadzone będą przez 2 osobowe zespoły specjalistów, w którego skład mogą wejść terapeuci, psycholodzy lub trenerzy pracy. Skład specjalistów ustala zespół zatrudnionych specjalistów u poszczególnego Partnera w zależności od potrzeb uczestników warsztatów i uwzględniając zasadę, iż jeden specjalista nie może przypadać na więcej niż 3-5 OzA i nie więcej niż 7 godzin dziennie. Warsztaty poświęcone będą nabywaniu kompetencji kluczowych potrzebnych do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Obejmować będą następujące zagadnienia:
 1. komunikacja interpersonalna, samoocena (odkrywanie własnych możliwości i umiejętności);
 2. zajęcia w celu sprawdzenia indywidualnych umiejętności zawodowych i pracowniczych (np. biurowe, poligrafia, praktyczno-techn., aktywności twórczej, ogrodnicze, kulinarne, multimedialne, fotograficzne, nauki sprzątania, komputerowe itp.);
 3. zajęcia uspołeczniające i integracyjne (trening komunikacji alternatywnej, umiejętności rozmowy i dialogu, zachowań społecznych w różnych miejscach publicznych – kultura, sport, rekreacja, itp.; przestrzegania reguł społecznych, nawiązywania relacji społecznych, radzenia sobie z emocjami, stresem, niepokojem itp.);
 4. zajęcia usamodzielniające – zależnie od początkowego stopnia samodzielności zaplanowanie ćwiczenia samodzielności w szerokim zakresie (autoprezentacja, organizacja własnej pracy i stanowiska pracy, planowanie w czasie, korzystanie z komunikacji publicznej, załatwianie spraw w urzędach i in.).

 

Dodatkowym atutem będzie wsparcie przez mentora wspierającego kadrę merytoryczną projektu w celu motywowania OzA, pomocy przy wykonywaniu działań i zadań do większej aktywności społecznej i zawodowej u danego Partnera, u którego przewidziane jest takie stanowisko.

 

 1. Terapeuci sporządzają harmonogram i program warsztatów grupowych z zakresu kompetencji społecznych i zawodowych.
 2. Specjaliści prowadzący warsztaty, odwołując się do informacji zebranych w Raporcie z badania TTAP, innych testów, wywiadów diagnostycznych oraz informacji pochodzących z dotychczasowych spotkań indywidualnych i grupowych z OzA, dokonują wyboru umiejętności, które będą rozwijane podczas zajęć warsztatowych dla każdego z OzA.
 3. Specjaliści dokumentują pracę z OzA nad wybranymi umiejętnościami na Indywidualnych Kartach Osiągnięć. Umiejętności te pogrupowane zostały w następujące obszary:
 1. Czynności Zawodowe,
 2. Kompetencje Zawodowe,
 3. Samodzielność,
 4. Organizowanie Czasu Wolnego,
 5. Umiejętności Porozumiewania Się,
 6. Kompetencje Społeczne,
 7. Przemieszczanie Się.

Specjaliści wykorzystają dla danej OzA te załaczniki, które zawierają umiejętności wybrane do dalszej pracy z daną OzA.

 

 1. Uczestnicy/Uczestniczki warsztatów potwierdzają swoją obecność na warsztatach, potwierdzają udzielenie wsparcia składając każdorazowo podpis na liście obecności.
 2. Specjaliści prowadzący warsztaty oraz mentor (jeśli dany partner zatrudnia mentora w ramach projektu) prowadzący warsztaty wypełniają Indywidualną Kartę Uczestnictwa w Warsztatach Grupowych z Zakresu Kompetencji Społecznych i Zawodowych potwierdzają udzielenie wsparcia składając każdorazowo podpis na Karcie.

 

 1. Warsztaty z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy dla 253 OzA; ok. 42h/BO; realizowane przez trenera pracy i psychologa oraz specjalistę ds. aktywizacji i współpracy z pracodawcami. Warsztaty prowadzone będą przez zespoły specjalistów. Skład specjalistów ustala zespół zatrudnionych specjalistów u poszczególnego Partnera w zależności od potrzeb uczestników warsztatów i uwzględniając zasadę, iż jeden specjalista nie może przypadać na więcej niż 3-5 OzA i nie więcej niż 7 godzin dziennie. Warsztaty będą obejmować następujące tematy/moduły:
 1. Zajęcia grupowe z instrumentów i segmentów rynku pracy, szanse i zagrożenia wynikające z podjęcia zatrudnienia, metody aktywnego poszukiwania pracy, prawa i obowiązki pracownika niepełnosprawnego (2h/BO) – prowadzone przez trenera pracy,
 2. Zajęcia grupowe i indywidualne śr. 6h/BO, w tym 4h grupowych zajęć i 2h zajęć indywidualnych):
 1. Zajęcia grupowe lub indywidualne dotyczące wyszukiwania i analizy ofert pracy w gazecie („spotkania z gazetą”) oraz z wykorzystaniem Internetu - prowadzone przez specjalistę ds. aktywizacji i współpracy z pracodawcami.
 2. Zajęcia grupowe lub indywidualne dotyczące opracowywania własnych dokumentów aplikacyjnych oraz ich rozsyłania do wybranych pracodawców- prowadzone przez specjalistę ds. aktywizacji i współpracy z pracodawcami.
 3. Poza tym OzA będą miały możliwość przy wsparciu trenera pracy zarejestrować się w PUP w celu zwiększenia swoich szans na zdobycie zatrudnienia – prowadzone przez trenera pracy.
 1. Indywidualne lub grupowe wsparcie psychologiczno – doradcze:

1h/BO/średnio miesiąc zajęć indywidualnych z trenerem pracy;
1h/BO/średnio miesiąc zajęć indywidualnych z psychologiem,
2h/BO/średnio miesiąc wsparcia grupowego trener pracy i psycholog).

 1. Zespół specjalistów prowadzących warsztaty dokonuje wyboru tematyki warsztatów oraz czasu realizacji poszczególnych zagadnień dostosowując je do indywidualnych potrzeb i możliwości OzA lub grupy. Dla uczestników projektu, którzy mają znaczące trudności ze zrozumieniem tematyki dotyczącej rynku pracy, specjaliści prowadzą zajęcia aktywizujące i usamodzielniające dostosowane do ich potrzeb i możliwości.
 1. Dodatkowym atutem będzie wsparcie przez mentora wspierającego kadrę merytoryczną projektu w celu motywowania OzA, pomocy przy wykonywaniu działań i zadań do większej aktywności społecznej i zawodowej u danego Partnera, u którego przewidziane jest takie stanowisko.
 2. Specjaliści sporządzają harmonogram i program warsztatów grupowych z aktywnego poruszania się po rynku pracy.
 3. Uczestnicy/Uczestniczki warsztatów potwierdzają swoją obecność na warsztatach, składając każdorazowo podpis na liście obecności.
 4. Specjaliści oraz mentor prowadzący warsztaty wypełniają Indywidualną Kartę Uczestnictwa w Warsztatach Grupowych z Zakresu Aktywnego Poruszania się po Rynku Pracy (jeśli dany partner zatrudnia mentora w ramach projektu) potwierdzają udzielenie wsparcia składając każdorazowo podpis na Karcie.


II. etap aktywizacji (97 osób) – skierowany jest do osób z autyzmem, które dotychczas uczestniczyły w różnego rodzaju działaniach aktywizacyjnych (korzystały z usług w ramach innych projektów), mają już stworzone IŚRZ. Osoby te uczestniczyły w I edycji realizacji projektu systemowego pt. „Wsparcie osób z autyzmem” i w ramach prowadzonych tam zajęć mają stworzone IŚRZ. Ze względu na długą przerwę w zajęciach z zakresu aktywizacji, pierwsze działania na tym etapie będą polegały na ewaluacji IŚRZ i jej uaktualnieniu (określeniu nowych celów zawodowych). Dla osób na II etapie aktywizacji przewidziane są:

 1. Zaktualizowanie IŚRZ; dla 97 OzA ok. 3h/BO realizowane przez terapeutę i psychologa
 1. Terapeuta/psycholog rozpoczynający pracę z OzA zapoznaje się z całą dokumentacją beneficjenta (wywiadem rodzinnym, raportem z testu TTAP, IŚRZ oraz pozostałymi dokumentami zgromadzonymi podczas pilotażu) i określa zakres dalszego udzielania wsparcia.
 2. Terapeuta/psycholog przeprowadza wywiad z rodziną dotyczący zmiany poziomu funkcjonowania OzA po 2 latach zgodnie z testem TTAP, który będzie wykorzystany do zaktualizowania IŚRZ.
 3. Uczestnicy/Uczestniczki wywiadu potwierdzają swoją obecność składając podpis na liście obecności.
 4. Informacje zebrane podczas wywiadu z rodziną zostaną opracowane w formie Raportu.
 5. Terapeuta aktualizuje IŚRZ, którą przedstawia i omawia z OzA oraz jego/jej opiekunami.

 

 1. Indywidualne i/lub grupowe wsparcie psychologiczne dla 97 OzA ok. 20h/BO; realizowane przez psychologa i/lub terapeutę.Indywidualne wsparcie psychologiczne udzielane będzie OzA, które mają największe problemy z uczestnictwem w zajęciach grupowych i z włączeniem społecznym na wszelkich szczeblach, udzielane przez psychologa.

 


Grupowe wsparcie psychologiczne będzie miało na celu rozwijanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w grupie w oparciu o przygotowany scenariusz spotkania. Grupowe wparcie psychologiczne będzie udzielane przez psychologa, a w razie potrzeby również przez wspierających go w prowadzeniu tych spotkań terapeutów.

 1. Udzielenie wsparcia psychologicznego (grupowego i indywidualnego) jest potwierdzane na Indywidualnej Karcie Otrzymanego Wsparcia Psychologicznego.
 2. Dodatkowo uczestnicy/uczestniczki grupowego wsparcia psychologicznego potwierdzają swoją obecność na zajęciach składając podpis na Liście Obecności Na Grupowym Wsparciu Psychologicznym.
 3. Grupowe wsparcie psychologiczne prowadzone będzie przez jedno lub kilkuosobowy zespół specjalistów, w w którego skład wejdzie psycholog i, w razie potrzeby, terapeuta (np. w sytuacji występowania trudnych zachowań u OzA lub niskiego poziomu samodzielności OzA). Liczbę i skład specjalistów ustala zespół zatrudnionych specjalistów u poszczególnego Partnera uwzględniając liczebność grupy i potrzeby jej uczestników.

 

 1. Warsztaty z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy dla 97 OzA; ok. 42h/BO; realizowane przez terapeutę, psychologa lub trenera pracy.
  Warsztaty prowadzone będą przez zespoły specjalistów. Skład specjalistów ustala zespół zatrudnionych specjalistów u poszczególnego Partnera w zależności od potrzeb uczestników warsztatów i uwzględniając zasadę, iż jeden specjalista nie może przypadać na więcej niż 3-5 OzA i nie więcej niż 7 godzin dziennie.
  Warsztaty będą obejmować następujące tematy/moduły:
 1. Zajęcia grupowe z instrumentów i segmentów rynku pracy, szanse i zagrożenia wynikające z podjęcia zatrudnienia, metody aktywnego poszukiwania pracy, prawa i obowiązki pracownika niepełnosprawnego- prowadzone przez trenera pracy w wymiarze 2h/BO ,
 2. 10h warsztatowych dla każdego BO z zakresu komunikacji interpersonalnej, współpracy w zespole, asertywności, radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Warsztaty będą prowadzone przez zespół 2 specjalistów (psycholog i terapeuta).
 3. 20h instrumenty i segmenty rynku pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, kreowanie wizerunku (wizaż, autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej) – prowadzone przez trenera pracy.
 4. Grupowe i indywidualne pośrednictwo pracy (śr. 6h/BO, w tym: 4h grupowych zajęć i 2h zajęć indywidualnych- prowadzone przez trenera pracy, w tym:
 1. Zajęcia grupowe lub indywidualne dotyczące wyszukiwania i analizy ofert pracy w gazecie („spotkania z gazetą”) oraz z wykorzystaniem Internetu,
 2. Zajęcia grupowe lub indywidualne dotyczące opracowywania własnych dokumentów aplikacyjnych oraz ich rozsyłania do wybranych pracodawców,
 3. Poza tym OzA będą miały możliwość przy wsparciu trenera pracy zarejestrować się w PUP w celu zwiększenia swoich szans na zdobycie zatrudnienia.
 1. Indywidualne lub grupowe wsparcie psychologiczno – doradcze:
 • 1h/BO/średnio miesiąc zajęć indywidualnych z trenerem pracy,
 • 1h/BO/średnio miesiąc zajęć indywidualnych z psychologiem,
 • 2h/BO/średnio miesiąc wsparcia grupowego z trenerem pracy i psychologiem.

 

 1. Zespół specjalistów prowadzących warsztaty dokonuje wyboru tematyki warsztatów oraz czasu realizacji poszczególnych zagadnień dostosowując je do indywidualnych potrzeb i możliwości OzA lub grupy. Dla uczestników projektu, którzy mają znaczące trudności ze zrozumieniem tematyki dotyczącej rynku pracy, specjaliści prowadzą zajęcia aktywizujące i usamodzielniające dostosowane do ich potrzeb i możliwości.
 2. Dodatkowym atutem będzie wsparcie przez mentora wspierającego kadrę merytoryczną projektu w celu motywowania OzA, pomocy przy wykonywaniu działań i zadań do większej aktywności społecznej i zawodowej u danego Partnera, u którego przewidziane jest takie stanowisko.
 3. Specjaliści sporządzają harmonogram i program warsztatów grupowych z aktywnego poruszania się po rynku pracy.
 4. Uczestnicy/Uczestniczki warsztatów potwierdzają swoją obecność na warsztatach, składając każdorazowo podpis na liście obecności.
 5. Specjaliści oraz mentor prowadzący warsztaty wypełniają Indywidualną Kartę Uczestnictwa w Warsztatach Grupowych z Zakresu Aktywnego Poruszania się po Rynku Pracy (jeśli dany partner zatrudnia mentora w ramach projektu) potwierdzają udzielenie wsparcia składając każdorazowo podpis na Karcie.


III. Dla osób z autyzmem zakwalifikowanych do I i II Etapu Aktywizacji
w ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia zawodowego:

 1. Szkolenie zawodowe dla 75 OzA; 2-3 miesiące w wymiarze śr 40h/BO

Szkolenia zawodowe będą indywidualnie dobierane do potrzeb i możliwości każdego/ej z BO projektu. Podstawą do skierowania każdej z osób na szkolenie zawodowe będzie sporządzona IŚRZ. Szkolenia zawodowe prowadzone będą np. w dziedzinie administracji, ekonomii, florystyki, artystycznej, informatycznej, poligraficznej, porządkowej, itp.

 1. Kadra merytoryczna dobierze szkolenia zawodowe dla poszczególnych osób z autyzmem zgodnie z ich możliwościami psychofizycznymi i intelektualnymi.
 2. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu potwierdzają swoją obecność na szkoleniu składając każdorazowo podpis na Indywidualnej Karcie Uczestnictwa w Szkoleniach Zawodowych.
 3. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy/czki projektu osoby z autyzmem otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu.

 

 1. Warsztaty indywidualnych zajęć praktycznych na dobranym stanowisku pracy dla 253 OzA, min. 40h zajęć praktycznych/BO realizowane przy wsparciu trenera pracy. Nauka praktyczna zawodu odbywać się będzie zgodnie z predyspozycjami i możliwościami indywidualnymi OzA w wymiarze dziennym nie więcej niż śr. 2-4h/BO. Uczenie nowych umiejętności zawodowych będzie odbywać się poprzez udział w cyklu warsztatów  w trybie ciągłym praktycznej nauki zawodu na dobranym stanowisku pracy w wyspecjalizowanych pracowniach: np. rzemiosła artystycznego, kulinarnej, kosmetycznej, kserograficznej, komputerowej czy innych, zależnie od predyspozycji zakwalifikowanych OzA.

Indywidualne zajęcia praktyczne prowadzone będą:

 

 1. w wyspecjalizowanych pracowniach i dostosowanych do pracy z osobami z autyzmem, realizowane będą przy wsparciu trenera pracy lub
 2. u pracodawców na otwartym i chronionym rynku pracy, realizowane będą przy wsparciu trenera pracy.
W przypadku gdy warsztaty indywidualnych zajęć praktycznych na dobranym stanowisku pracy są prowadzone w wyspecjalizowanych pracowniach i dostosowanych do pracy z osobami z autyzmem:
 1. Indywidualne zajęcia prowadzone będą przy wsparciu trenera pracy.
 2. Szkolenie stanowiskowe podczas tych zajęć trwa min. 40h/BO, prowadzone w trybie ciągłym, według ustalonego harmonogramu.
 3. Uczestnik/uczestniczka potwierdza każdorazowo swoją obecność na zajęciach praktycznych na Indywidualnej Karcie Uczestnictwa Na Warsztatach Indywidualnych Zajęć Praktycznych Na Dobranym Stanowisku Pracy.
 4. Trener pracy prowadzi dziennik zajęć praktycznych.
 5. Po zakończeniu indywidualnych zajęć praktycznych każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu otrzymuje zaświadczenie. Odbiór zaświadczenia potwierdza składając podpis na odpowiedniej liście.
 6. Przed wydaniem zaświadczenia należy wykonać jego kserokopię i dołączyć do pełnej dokumentacji Uczestnika/Uczestniczki Projektu (odpowiedzialny trener pracy).
W przypadku gdy warsztaty indywidualnych zajęć praktycznych na dobranym stanowisku pracy są prowadzone u pracodawców na otwartym i chronionym rynku pracy:

 

 1. Indywidualne zajęcia prowadzone będą przy wsparciu trenera pracy.
 2. Szkolenie stanowiskowe podczas tych zajęć trwa min. 40 godzin, prowadzone w trybie ciągłym, według ustalonego harmonogramu.
 3. Specjalista ds. aktywizacji i współpracy z pracodawcami otrzymuje od terapeutów /psychologów informacje jakie stanowiska pracy są potrzebne do przeprowadzenia indywidualnych zajęć praktycznych dla każdego uczestnika /uczestniczki projektu.
 4. Specjalista ds. aktywizacji z współpracy z pracodawcami negocjuje warunki organizacji indywidualnych zajęć praktycznych oraz dopełnia wszelkich formalności z tym związanych, w tym podpisania odpowiedniej umowy.
 5. Uczestnik/uczestniczka potwierdza swoją obecność na zajęciach praktycznych na Indywidualnej Karcie Uczestnictwa Na Warsztatach Indywidualnych Zajęć Praktycznych Na Dobranym Stanowisku Pracy.
 6. Na zakończenie zajęć praktycznych przedstawiciel zakładu pracy potwierdza odbycie zajęć praktycznych przez OzA (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) na indywidualnej karcie uczestnictwa.
 7. Podczas odbywania indywidualnych zajęć praktycznych na dobranym stanowisku pracy Uczestnicy/Uczestniczki Projektu będą wspierani przez trenera pracy. Czas indywidualnego wsparcia uzależniony jest od poziomu samodzielności uczestnika/uczestnika. Trener pracy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć praktycznych.
 8. Po zakończeniu indywidualnych zajęć praktycznych każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu otrzymuje zaświadczenie. Odbiór zaświadczenia potwierdza składając podpis na odpowiedniej liście.
 9. Przed wydaniem zaświadczenia należy wykonać jego kserokopię i dołączyć do pełnej dokumentacji Uczestnika/Uczestniczki Projektu (odpowiedzialny trener pracy).
 10. Przed wydaniem zaświadczenia należy wykonać jego kserokopię i dołączyć do pełnej dokumentacji Uczestnika/Uczestniczki Projektu (odpowiedzialny trener pracy).
 11. W celu dojazdu na indywidualne zajęcia praktyczne Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu może zostać zapewniony dowóz na zajęcia lub mogą zostać zakupione bilety okresowe (tygodniowe lub dwutygodniowe) bądź jednostkowe (w zależności od możliwości komunikacyjnych) przez trenera pracy, który dokona zakupu zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem (szczegółowo w procedurze rozliczeń finansowych) jeżeli w budżecie Partnera zostały przewidziane na to środki.

 

 1. Staże u pracodawców dla 64 OzA (trener pracy)
  Realizowane będą 3-miesięczne staże u pracodawców (również ze wsparciem ze strony trenera pracy). Średni miesięczny wymiar stażu na 1 BO wyniesie od 28 do 56 godzin, zależnie od możliwości i predyspozycji indywidualnych OzA.

 

 1. Staż u pracodawcy zaplanowany w projekcie przeznaczony jest dla Uczestników/Uczestniczek Projektu z wysokim poziomem motywacji do podjęcia zatrudnienia.
 2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zostaje zakwalifikowany/a do odbycia stażu na podstawie opinii referencyjnej przygotowanej przez specjalistę ds. aktywizacji i współpracy z pracodawcami.
 3. Do odbycia stażu zakwalifikowanych zostanie 64 osób z autyzmem,
 4. Okres odbywania stażu dla każdego Uczestnika/Uczestniczki Projektu wynosi 3 miesiące.
 5. Staż realizowany będzie zgodnie z programem stażu.
 6. Podczas odbywania stażu Uczestnicy/Uczestniczki Projektu będą wspierani przez trenera pracy. Czas indywidualnego wsparcia uzależniony jest od poziomu samodzielności uczestnika/uczestniczki i wynosić będzie od 28 do 56 godzin.
 7. Specjalista ds. aktywizacji i współpracy z pracodawcami odpowiedzialny jest za organizację stażu dla Uczestnika/Uczestniczki Projektu – wyszukanie odpowiedniego pracodawcy, dopełnienie wszelkich formalności, wprowadzenie trenera pracy na stanowisko pracy w celu analizy stanowiska i ustalenia czynności.
 8. Przed rozpoczęciem przygotowań związanych z organizacją stażu (co najmniej 14 dni wcześniej) Specjalista ds. aktywizacji i współpracy z pracodawcami zobowiązany jest do wystąpienia do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla miejsca zamieszkania przyszłej/ego stażystki/y z zapytaniem o niekorzystanie z analogicznej formy wsparcia w ramach środków pozostających w dyspozycji Urzędu Pracy. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi z Urzędu Pracy można kontynuować dalszą ścieżkę przewidzianą dla organizacji stażu.
 9. Specjalista ds. aktywizacji i współpracy z pracodawcami przygotowuje umowę o organizację stażu z pracodawcą przyjmującym na staż i przekazuje do podpisu osobie uprawnionej ze strony Partnera.
 10. Przed rozpoczęciem stażu każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu musi zostać skierowany/a na badania lekarskie wstępne w celu stwierdzenia zdolności do odbywania stażu oraz określenia wskazań i przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku (załącznik nr 46 do regulaminu).
 11. Skierowanie na badania wypełnia Specjalista ds. aktywizacji i współpracy z pracodawcami, przekazuje do podpisu osobie uprawnionej ze strony każdego Partnera.
 12. Przed rozpoczęciem stażu, trener pracy zapoznaje Uczestnika/Uczestniczkę Projektu z programem stażu, który przygotowuje we współpracy z pracodawcą.
 13. Każdego dnia Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest zobowiązany/a do poświadczania swojej obecności na liście. Trener pracy potwierdza swoje wsparcie na tej samej liście obecności. Na koniec miesiąca osoba uprawniona z ramienia pracodawcy akceptuje listę obecności składając swój podpis i potwierdzając pieczęcią.
 14. Przez cały okres stażu, trener pracy prowadzi dziennik monitoringu Uczestnika /Uczestniczki Projektu odbywającego staż.
 15. Po zakończeniu stażu trener pracy wspólnie ze stażystą/stażystką przygotowuje sprawozdanie z odbycia stażu.
 16. Trener pracy jest zobowiązany do uzyskania od pracodawcy opinii dla Uczestnika/Uczestniczki po zakończeniu stażu. Oryginał opinii otrzymuje Uczestnik/Uczestniczka Projektu, kserokopia jest dołączana do jego dokumentacji stażowej.
 17. Każdy Uczestnik/Uczestniczka Projektu po zakończeniu stażu otrzymuje zaświadczenie o odbyciu stażu. Odbiór zaświadczenia potwierdza na odpowiedniej liście. Kserokopie zaświadczeń dołączane są do dokumentacji każdego/ej Uczestnika/Uczestniczki Projektu.
 18. Kompletna dokumentacja stażowa zostaje przekazana koordynatorowi ds. form udzielanego wsparcia najpóźniej w terminie 5 dni od zakończenia stażu.
 19. Za każdy odbyty miesiąc stażu Uczestnikowi/Uczestniczce przysługuje prawo do wynagrodzenia (stypendium stażowe) w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
 20. Wynagrodzenie płatne będzie na wskazane przez Uczestnika/Uczestniczki konto bankowe lub na jego prośbę do rąk własnych.
 21. W celu dojazdu z domu do miejsca odbywania stażu i z powrotem Uczestnikom/Uczestniczkom projektu może zostać zapewniony dowóz lub mogą zostać zakupione bilety okresowe przez trenera pracy, który dokona zakupu zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem (szczegółowo w procedurze rozliczeń finansowych), jeżeli w budżecie Partnera zostały przewidziane na to środki.

 

 1. Zatrudnienie wspomagane; dla 75 OzA, wspierane przez trenera pracy, terapeutę i psychologa

 


Dla tej grupy osób przewidziane jest wsparcie w postaci zatrudnienia wspomaganego, które prowadzić będzie trener pracy. Poza tym każda osoba będzie mogła uzyskać indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczno-doradcze. Zatrudnienie wspomagane jest niezbędne w celu podtrzymania motywacji osoby z autyzmem do pracy oraz zachowania wysokiej jakości świadczonej przez tę osobę pracy. Ponadto OzA będzie miała możliwość skorzystania z działania z zakresu indywidualnego poradnictwa psychologiczno – doradczego, które będą miały na celu budowanie ścieżki kariery OzA.
Wsparcie osoby z autyzmem w przedsiębiorstwie będzie prowadzone przez trenera pracy, a jego wymiar będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb BO oraz okresu jego zatrudnienia, śr. 20h/BO.


Dodatkowo osoba otrzyma wsparcie psychologiczno-doradcze (indywidualne lub grupowe) udzielane przez psychologa lub terapeutę w wymiarze ok. 4 godzin na miesiąc:

 • 1h/BO/średnio miesiąc zajęć indywidualnych z terapeuta,
 • 1h/BO/średnio miesiąc zajęć indywidualnych z psychologiem,
 • 2h/BO/średnio miesiąc wsparcia grupowego (terapeuta i psycholog).

 

 

 1. Zatrudnienie wspomagane jest to zatrudnienie osoby niepełnosprawnej w zakładzie pracy na otwartym rynku pracy przy wsparciu indywidualnego asystenta – trenera pracy, którego zadaniem jest pomoc osobie niepełnosprawnej w przystosowaniu się do wykonywania zadań i obowiązków zawodowych oraz pełnej adaptacji w środowisku pracy.
 2. Uczestnik/Uczestniczka projektu zostaje skierowany/a do zatrudnienia na podstawie opinii referencyjnej przygotowanej przez Specjalistę ds. aktywizacji i współpracy z pracodawcami po odbyciu indywidualnych zajęć praktycznych/stażu.
 3. Do zatrudnienia wspomaganego zostanie zakwalifikowanych co najmniej 75 osób, które w momencie przystąpienia do projektu posiadają status bezrobotny/a lub nieaktywny/a zawodowo. Kryterium kwalifikacyjnym będzie najwyższy poziom samodzielności i motywacji do pracy.
 4. Podczas zatrudnienia Uczestnik/Uczestniczka będzie otrzymywał/a wsparcie trenera pracy zgodnie z metodologią zatrudnienia wspomaganego.
 5. Specjalista ds. aktywizacji i współpracy z pracodawcami odpowiedzialny jest za wyszukanie odpowiedniego pracodawcy, dopełnienie wszelkich formalności, wprowadzenie trenera pracy na stanowisko pracy w celu analizy stanowiska i ustalenia czynności.
 6. Specjalista ds. aktywizacji i współpracy z pracodawcami przygotowuje porozumienie z pracodawcą do umowy o pracę.
 7. Trener pracy przez cały okres zatrudnienia Uczestnika/Uczestniczki Projektu w trakcie realizacji projektu prowadzi dziennik monitoringu zatrudnienia Uczestnika/Uczestniczki.
 8. Uczestnicy/Uczestniczki projektu w trakcie zatrudnienia wspomaganego otrzymują wsparcie w postaci indywidualnego i grupowego wsparcia psychologiczno – doradczego.
 9. Ponadto trener pracy wypełnia Kartę monitoringu Uczestnika/Uczestniczki Projektu, na której dokumentuje czas poświęcony na wsparcie każdego Uczestnika/Uczestniczki.

 

 1. Współpraca z przedstawicielami podmiotów rynku pracy w celu uzyskania ofert pracy, staży zawodowych i uczestnictwa w WTZ (baza 400 pracodawców/ podmiotów rynku pracy)

 

 

 1. Organizacja i przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla potencjalnych pracodawców na temat specyfiki zatrudniania OzA: potencjalnych problemów i korzyści oraz korzyści płynących z zatrudniania osób z niepełnosprawnością (ulgi i dofinansowania itp. – w przypadku pracodawców, którzy nie zatrudniają ON). W trakcie spotkań pracodawcy otrzymają materiały promocyjne, składające się z płyty CD oraz ulotki, zawierające informacje dotyczące zatrudniania OzA.
 2. Przeprowadzenie konsultacji dla pracodawców deklarujących chęć zatrudnienia/ zaangażowania OzA w zakresie tematyki związanej z ich zatrudnieniem, np: dostosowanie miejsca pracy i zakresu obowiązków do potrzeb i możliwości OzA, roli asystenta we wspomaganiu OzA, pracy OzA w grupie innych osób zdrowych albo żyjących z niepełnosprawnością. Na postawie wiedzy zdobytej w konsultacjach podmioty rynku pracy podejmą decyzję o możliwości stworzenia oferty pracy/stażu dla OzA. W wymagających tego przypadkach zaplanowano w ramach projektu pokrycie kosztów przejazdu osoby współpracującej do siedziby pracodawcy celem przeprowadzenia spotkania informacyjnego lub konsultacji. (Specjalista ds. aktywizacji i współpracy z pracodawcami).
 3. Specjalista ds. aktywizacji i współpracy z pracodawcami stworzy i prowadzi bazę potencjalnych pracodawców u każdego Partnera.
 4. Odbywać będzie spotkania u pracodawców potwierdzając je na formularzu odbytych spotkań.

   

  § 7


  Formy wsparcia opiekunów osób z autyzmem


350 osób (266 K i 84M)
I.    Prawne wsparcie indywidualne i grupowe dla opiekunów OzA

 

 1. W ramach projektu opiekunom ustawowym/prawnym/faktycznym osób z autyzmem oferowane jest indywidualne i grupowe wsparcie prawne.
 2. Wsparcie indywidualne udzielane będzie przez prawnika w zależności od potrzeb zgłaszanych przez opiekunów OzA i będzie trwało średnio od 1h do 3h.
 3. W ramach wsparcia indywidualnego, prawnik wypełnia Indywidualną kartę wsparcia na której podpisuje się opiekun – osoba której udzielno wsparcie.
 4. Każdorazowo opiekunowie OzA poświadczają swoją obecność na spotkaniu indywidualnym składając podpis na liście obecności.
 5. Wsparcie prawne będzie świadczone w zależności od potrzeb beneficjentów, przy czym minimalne wsparcie określono na poziomie jednego spotkania grupowego, trwającego śr. 4h a minimalna liczba opiekunów uczestniczących w spotkaniu grupowym to 4 osoby.
 6. Terminy zajęć są ustalane w terminach dogodnych dla rodziców /opiekunów.
 7. Każdorazowo opiekunowie OzA poświadczają swoją obecność na zajęciach grupowych składając podpis na liście obecności.
 8. Prowadzący zajęcia prawnik każdorazowo po odbytych zajęciach wypełnia kartę grupowego wsparcia.

II.    Psychologiczne wsparcie indywidualne i grupowe dla opiekunów OzA.

 

 1. Poradnictwo psychologiczne w ramach projektu odbywało się będzie w sposób ciągły, w okresie przewidzianym w harmonogramie. Częstotliwość osobistych spotkań bezpośrednich z opiekunami OzA będzie zależna od zgłaszanego przez nich samych zapotrzebowania.
 2. Wsparcie indywidualne odbywać się będzie w formie spotkań opiekun – psycholog, dających możliwość swobodnej rozmowy, mającej na celu zdiagnozowanie, omówienie i rozwiązanie problemu lub wskazanie drogi dającej możliwość rozwiązania problemowej sytuacji, a także udzielenie bieżącego wsparcia w doświadczanych sytuacjach trudnych.
 3. Wsparcie indywidualne przez psychologa udzielane będzie w zależności od potrzeb opiekunów OzA i będzie trwało średnio od 1h do 3h.
 4. W ramach wsparcia indywidualnego, psycholog wypełnia Indywidualną kartę wsparcia na której podpisuje się opiekun – osoba której udzielno wsparcie.
 5. Każdorazowo opiekunowie OzA poświadczają swoją obecność na spotkaniu indywidualnym składając podpis na liście obecności.
 6. Warsztaty grupowe odbywać się będą w formie szkoleń, warsztatów, grup wsparcia i terapii grupowych mających charakter psychoedukacyjny. Składać się będą z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a ich istotą będą ćwiczenia i scenki. Cennym elementem uczącym będzie wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Będzie to program spotkań dla rodziców osób z autyzmem, którzy w codziennym życiu są często zmęczeni, osamotnieni, zostają sami ze swoimi emocjami, są narażeni na permanentny stres.
 7. Wsparcie psychologiczne będzie świadczone w zależności od potrzeb beneficjentów, przy czym minimalne wsparcie określono na poziomie jednego spotkania grupowego, trwającego śr. 4h a minimalna liczba opiekunów uczestniczących w spotkaniu grupowym to 4 osoby.
 8. Każdorazowo opiekunowie OzA poświadczają swoją obecność na zajęciach grupowych składając podpis na liście obecności.
 9. Prowadzący zajęcia psycholog każdorazowo po odbytych zajęciach wypełnia kartę grupowego wsparcia.

   

  § 8


  Przechowywanie dokumentacj

  1. Dokumentacja merytoryczna przechowywana w siedzibie każdego Partnera do 31.12.2020 r.
  2. Dokumentacja merytoryczna może być kontrolowana wewnętrznie przez koordynatora ds. form wsparcia u każdego Partnera. Koordynatorzy ds. form udzielanego wsparcia mają prawo zgłosić uwagi do dokumentacji do osób udzielających wsparcia. Ewentualne braki należy uzupełnić w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania uwag.
  3. Kompletna dokumentacja z procesu aktywizacji każdego/ej Uczestnika/Uczestniczki Projektu przechowywana będzie w odpowiednich segregatorach w miejscu, niedostępnym dla osób trzecich zgodnie z Procedurą przechowywania dokumentacji projektowej oraz Polityką bezpieczeństwa w projekcie.
  4. Szczegółowe zasady przechowywania dokumentacji zostaną określone w Procedurze przechowywania dokumentacji projektowej.

   

  § 9


  Postanowienia końcowe

  1. Regulamin obowiązuje z dniem uzgodnienia przez strony partnerstwa, a następnie przyjęcia przez Komitet Sterujący.
  2. Regulamin może ulec zmianie jedynie za obopólną zgodą stron.
  3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu u Lidera i każdego Partnera.

  

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego