Wsparcie dla osób z autyzmem - II
 
 
A A A

28-05-2013

PARTNER PROJEKTOWY

 

 

Fundacja Wspólnota Nadziei, działająca od 1998 roku, realizowała i realizuje liczne projekty we współpracy z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi grantodawcami – łącznie ponad 30 projektów.
Prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz edukacji, terapii, rehabilitacji w tym również aktywizacji zawodowej i społecznej osób dotkniętych autyzmem; rozwijanie alternatywnych form pracy dostosowanych do tej grupy osób, jak również prowadzenie pośrednictwa pracy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, to cele statutowe Fundacji Wspólnota Nadziei.
Głównym przedsięwzięciem o tematyce nawiązującej do niniejszego projektu realizowanym przez Fundację jest organizacja i prowadzenie Farmy Życia – ośrodka pobytu stałego (Rodzinny Dom Pomocy) oraz pracy, terapii, rehabilitacji i aktywizacji społeczno-zawodowej (Dzienne Centrum Aktywności), dla dorosłych osób z autyzmem w Więckowicach,  jak również prowadzenie Hostelu dla tejże grupy osób niepełnosprawnych w Krakowie. Prowadzenie wspomnianych wyżej jednostek obejmuje: zatrudnianie kadry asystentów wspierających, terapeutów, job coachów, trenerów zawodu/instruktorów, specjalisty ds. pracodawców, doradcy zawodowego, psychologów, pracę diagnostyczną i terapię, spotkania konsultacyjne z rodzinami, prowadzenie szkoleń dla terapeutów, opiekunów i wolontariuszy, poradnictwo medyczne.
Fundacja Wspólnota Nadziei, do chwili obecnej dzięki środkom Europejskiego Funduszu Społecznego realizował 3 projekty na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej, osób z autyzmem.
Pierwszy z nich: Partnerstwo dla Rain Mana - Rain Man dla Partnerstwa, realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal (od czerwca 2005 do marca 2008 roku) dotyczył testowania możliwości pracy dorosłych osób z autyzmem, w ramach ekologicznego gospodarstwa rolnego – Farma Życia. W ramach tego projektu beneficjent współpracował między innymi z Fundacją Synapsis, UNDP, Gminą Lesznowola. Głównym celem projektu było stworzenie modelowego przedsiębiorstwa społecznego. Fundacja objęła wsparciem 30 BO.
Drugi, to: Organizacja modelu wsparcia w dziedzinie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w okresie 01.08.2008 - 31.07.2010), Głównym celem projektu była poprawa dostępu do zatrudnienia Osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (niepełnosprawni z autyzmem) oraz rozwijanie sektora ekonomii społecznej. W ramach projektu wsparciem zostały objęte dorosłe osoby ze spektrum autyzmu, z terenu całego województwa małopolskiego, o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które nie pozostawały w zatrudnieniu. Projekt objął wsparciem 50 dorosłych osób z tym całościowym zaburzeniem rozwoju.
Obecnie realizowany dzięki  środkom Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki, w ramach działania 7.2.1, projekt Wsparcie zatrudnienia osób dorosłych z autyzmem (okres realizacji: styczeń 2010 – grudzień 2011). Projekt objął 60 osób niepełnosprawnych z terenu województwa małopolskiego. Nawiązano współpracę z placówkami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz wrażliwymi społecznie pracodawcami  otwartego rynku pracy, wyrażającymi gotowość organizacji staży zawodowych i zatrudnienia osób z autyzmem. Zorganizowano płatne staże zawodowe u pracodawców dla 21 BO.
Ponad to, dzięki dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (FIO 2008) Fundacja realizowała projekt: W kierunku przedsiębiorstwa społecznego – pilotażowy program aktywizacji zawodowej osób z autyzmem (lipiec – grudzień 2008r.).

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego