Wsparcie dla osób z autyzmem - II
 
 
A A A

01-08-2012

PARTNER PROJEKTOWY

 

 

Stowarzyszenie KTA O/Lublin, powstało i działa na rzecz osób z autyzmem od 1993r.., posiada doświadczenie w udzielaniu wsparcia dla OzA. Stowarzyszenie realizowało następujące projekty:
Udział we współpracy w realizacji projektu Autyzm-Akademia dla NGO's 2005-2008, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków PRRON. Rezultatem projektu było powstanie i prowadzenie Klubu dla  młodzieży i dorosłych Osób z Autyzmem oraz grupy Treningu Umiejętności Społecznych dla komunikującej się młodzieży z autyzmem. Powstał zespół szkoleniowy, który prowadzi podstawowe szkolenia dotyczące problematyki autyzmu dla profesjonalistów i asystentów (wolontariuszy). W ramach punktu porad prawno- organizacyjnych udzielamy konsultacji i porad oraz podejmujemy interwencje odpowiadając na oczekiwania nauczycieli, rodziców i wolontariuszy. Powstał zespól 15 osób, które aktualnie stanowią kadrę wyszkoloną w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej Osób z Autyzmem. Powstał Punkt Diagnostyczno-Terapeutyczny DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Osób z Autyzmem i ich otoczenia.
Partner III- wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe w roku 2008, finansowanym przez PFRON, którego celem było prowadzenie Punktu Diagnostyczno-Terapeutycznego dla osób z autyzmem lub ich otoczenia.
W 2009 roku realizowaliśmy zadanie zlecone i finansowane przez PFRON na 2009 rok, realizacja zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o realizacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego celem było prowadzenie Punktu Diagnostyczno-Terapeutycznego dla osób z autyzmem i ich otoczenia. W ramach projektu prowadzono wielospecjalistyczne diagnozy, konsultacje  rodzinne, diagnozę postępów procesu terapeutycznego, indywidualna (zajęcia pedagogiczne, logopedyczne z psychologiem) i grupową terapię ambulatoryjną z dziećmi z autyzmem z wykorzystaniem metod edukacyjnych, stymulacyjnych, Knillów, Dennisona, Weroniki Sherborne, analizy zachowań, strukturalizacji czasu i przestrzeni, rozwój systemu komunikacji osób, działania o charakterze integracyjnym itd.

  • "Wsparcie osób z autyzmem"; projekt realizowany w partnerstwie z PFRON w okresie  01.2009-03.2010; cel: aktywizacja społeczna i zawodowa wybranych grup pilotażowych osób z autyzmem oraz wypracowanie na tej podstawie do XI.2009 Koncepcji Systemu Wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej całej populacji osób z autyzmem; Obecnie realizujemy w ramach zadań zleconych przez PFRON – konkurs nr VII projekt ”Prowadzenie punktu diagnostyczno-terapeutycznego dla osób z autyzmem i ich otoczenia społecznego”.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego