Wsparcie dla osób z autyzmem - II
 
 
A A A

08-08-2012

 

Informacje o projekcie

 

Kto może wziąć udział w projekcie?

 

Wymagane dokumenty

 

Nasza oferta

 

Kontakt

 

Menu  

Dokumenty, które powinieneś przynieść ze sobą na pierwsze spotkanie z doradcą zawodowym

wymagane dokumenty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I grupa osób zakwalifikowanych do projektu zobowiązana jest na wstępie do.:

 1. wypełnić formularz – zakres danych osobowych Do pobrania 1;
 2. podpisać oświadczenie uczestnika Do pobrania 2;
 3. podpisać deklarację uczestnictwa w projekcie Do pobrania 3 i 4;
 4. podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych wrażliwych Do pobrania 5;
 5. wypełnić i dostarczyć podpisany wywiad rodzinny dla OzA Do pobrania 6;
 6. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie Do pobrania 7.

Następnie każdy uczestnik / uczestniczka projektu zobowiązany jest dostarczyć (oprócz wyżej wymienionych dokumentów) następujace dokumenty:

 1. Kserokopię dowodu osobistego.
 2. Wszelkie kserokopie dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę do tego uprawnioną wyznaczoną przez każdego Partnera imiennie.
 3. W odniesieniu do osób z autyzmem, które są ubezwłasnowolnione, wymagane jest orzeczenie sądu o ubezwłasnowolnieniu.
 4. W przypadku posiadania prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu, na dokumentach projektowych przeznaczonych dla uczestnika/uczestniczki, podpisuje się opiekun prawny, z zaznaczeniem, że działa jako opiekun prawny.
 5. W przypadku niepełnoletnich osób z autyzmem, na dokumentach projektowych podpisuje się przedstawiciel ustawowy z zaznaczeniem, że działa jako opiekun ustawowy.
 6. W przypadku, kiedy osoba z autyzmem nie rozumie tekstu czytanego lub nie umie się podpisać, jest pełnoletnia i nie jest ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie, na dokumentach w jego imieniu podpisuje się opiekun faktyczny z zaznaczeniem, że działa jako opiekun faktyczny.

 

II grupa osób zakwalifikowanych do projektu zobowiązana jest na wstępie do.:

 1. wypełnić formularz – zakres danych osobowych Do pobrania 1;
 2. podpisać oświadczenie uczestnika Do pobrania 2;
 3. podpisać deklarację uczestnictwa w projekcie Do pobrania 3 i 4;
 4. podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych wrażliwych Do pobrania 5;
 5. wypełnić i dostarczyć podpisany wywiad rodzinny dla OzA Do pobrania 6;
 6. Kserokopię wywiadu rodzinnego (zał. nr 6 do regulaminu) w związku z udziałem osoby z autyzmem brała udział w projekcie pilotażowym.
 7. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie Do pobrania 7.   

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego