Wsparcie dla osób z autyzmem - II
 
 
A A A

10-08-2012

 

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu w grupie osób z autyzmem są osoby, które w chwili przystąpienia do projektu będą musiały spełniać następujące warunki:

  1. posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 776) z późn. zm.
  2. dostarczyć diagnozę autyzmu;
  3. być nieaktywnym zawodowo lub bezrobotnym;
  4. mieć ukończony 16 r. ż. i nieukończony 55 r. ż.

Harmonogram projektu określa etapy rekrutacji:

  • I etap rekrutacji będzie trwał w okresie od 01.01.2012 do 31.03.2012 r. podpisaniem 150 kontraktów udziału w projekcie.
  • II etap rekrutacji będzie trwał w okresie od 01.04.2012 do 30.06.2012 r. podpisaniem 150 kontraktów udziału w projekcie.
  • III etap rekrutacji będzie trwał w okresie od 01.07.2012 do 30.09.2012 r. podpisaniem 50 kontraktów udziału w projekcie
  • IV etap rekrutacji (fakultatywny) będzie trwał w okresie od 01.10.2012 do 31.03.2013 r. podpisaniem 50 kontraktów udziału w projekcie; Etap ten został wprowadzony w związku z możliwością rezygnacji z projektu OzA ze względu na stan zdrowia, sytuację rodzinną i inne. Sporządzona zostanie lista rezerwowa potencjalnych uczestników/ek projektu.

Po każdy etapie rekrutacji zostanie sporządzony raport z jego przebiegu.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego